logo

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami dostawy asfaltów

Ogólne warunki dostawy (OWD) mają zastosowanie do wszystkich zawieranych umów sprzedaży asfaltów, o ile nie zostało inaczej postanowione na piśmie. Wszelkie ustalenia warunków handlowych dokonane między Stronami w innej formie niż pisemna zostały zastąpione postanowieniami OWD, które mają pierwszeństwo w stosunku do takich ustaleń.

Ogólne Warunki Dostaw Asfaltów ważne od 01.04.2022 r.
Ogólne Warunki Dostaw Asfaltów ważne od 01.04.2021 r.
REACH
LOTOS Asfalt_Oświadczenie dot. spełniania przez Kontrahenta wybranych wymogów rozporządzenia REACH i CLP
LOTOS Asfalt_REACH and CLP supplier statement