logo

W wyniku reorganizacji Grupy Kapitałowej LOTOS z dniem 2 listopada 2021 roku w spółce LOTOS Asfalt zintegrowano istotną cześć infrastruktury rafinerii ropy naftowej, która wcześniej należała do Grupy LOTOS S.A.  W wyniku dokonanych zmian organizacyjnych, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z Zakładu Zwiększonego Ryzyka stała się Zakładem Dużego Ryzyka, natomiast Grupa LOTOS S.A. nie jest klasyfikowana do żadnej z kategorii ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Informacje dotyczące sposobu alarmowania o zagrożeniach, zasady postepowania w czasie awarii, system bezpieczeństwa, gwarantujący Państwa bezpieczeństwo nie zmieniły się.

Rafineria ropy naftowej zlokalizowana przy ulicy Elbląskiej 135, zarządzana przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016, poz. 138). Prowadzący zakład dokonał zgłoszenia właściwym organom zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz.U. 2018 r., poz. 799 z późn. zm.). Aktualnie prowadzone są prace nad aktualizacją programu zapobiegania awariom i raportu o bezpieczeństwie, obejmującym całą infrastrukturę zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Poniżej znajdują się informacje dotycząca sposobu ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

Wyżej wymienione informacje należy czytać łącznie.

Informacja dot. sposobu ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej dla LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
Informacja dot. sposobu ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej dla Grupy LOTOS S.A.