logo

V6000

1. Gaminio pavadinimas
Bitumas V6000 atitinka EN 12591 reikalavimus, gamintojas LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

2. Gabenimas ir iškrovimas:
Gaminius gabenti izoliuotose automobilinėse cisternose, skystoje būsenoje, padidintoje temperatūroje, užtikrinančioje reikiamą perpumpavimo našumą.

  • Transportuojamo bitumo temperatūra turi būti 120 – 145 °C ribose.
  • Optimali pumpavimo temperatūra 120 - 145°C diapazone. Minimali pumpavimo temperatūra yra 90°C

Bitumo V6000 bendrosios saugaus gabenimo taisyklės pagal ADR/RID reikalavimus.

3. Sandėliavimo sąlygos
Kelių bitumą laikyti izoliuotose, plieninėse, uždarose, talpose su šildymo sistema,saugančiose produktą nuo taršos ir vandens patekimo.
Didžiausia sandėliavimo temperatūra neturi viršyti 145°C.
Sandėliavimo metu nepastebėti stabilumo praradimo atvejai, kai bitumas V6000 aukščiau minėtomis sandėliavimo sąlygomis prarastų pageidaujamas savybes dėl, pvz., fazių atsiskyrimo. Nepaisant to, reikia minimalizuoti sandėliavimo laiką technologinėje 120-145°C temperatūroje tam, kad išvengtume bitumo kietėjimo dėl senėjimo.
Jeigu būtina sandėliuoti sąlygomis, kurios nėra apibrėžtos šiame dokumente, reikia susisiekti su gamintoju ir suderinti tolimesnę produkto sandėliavimo metodiką.

4. Informacija apie sveikatos ir aplinkos apsaugą
Visa informacija, kuri būtina pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (REACH) Nr. EB 1907/2006, yra pateikta „Informacija apie mišinio komponentus, kuriems nereikalaujamas Saugos duomenų lapas

Bitumas V6000 - tai minkšta rišamoji medžiaga, naudojama kelio dangos statybai mažo eismo intensyvumo keliuose šalyse, kur būna labai šaltos žiemos (pvz., Skandinavijos šalyse). Pavyzdžiui, naudojamas Norvegijos regionuose, kur vidutinė metinė temperatūra yra žemesnė negu 6 ºC.  

Šis bitumas dažnai taikomas technologijose, kur naudojamos antrinio perdirbimo medžiagos: tiek pagrindų (iš žvyro ir bitumo mišinio), tiek mineralinių asfalto mišinių su putojančiu („foamed“) bitumu, gamybai.

V6000 minkštą bitumą taip pat galima naudoti žvyrkelių asfaltavimui, kur eismo intensyvumas yra mažas, panaudojant mineralinius asfalto mišinius su labai minkštu bitumu pagal EN 13108-3 standartą. Tai įprasta praktika Lietuvoje ir Estijoje.

Mineralinių ir asfaltinių mišinių technologinės temperatūros

Rišamosios medžiagos rūšis:

minkštas kelio bitumas

V 6000

Laboratorinių mėginių tvarkymas

Mėginių tvarkymą (kaitinimo laiką ir temperatūrą) nusako EN 12594 standartas.
Indeliuose pakaitintus mėginius reikia homogenizuoti maišant.
Vengti mėginių pakartotinio kaitinimo..

Mėginių tankinimo temperatūra
Laboratorijoje pagal EN 12697-30 

110 ± 5 °C

Pramoninė gamyba

 

Didžiausia bitumo sandėliavimo temperatūra

145°C

Bitumo pumpavimo temperatūra

120-145°C

Mineralinio asfalto mišinio gamybos temperatūra technologijoje „karštai“

C tipo mišinys

S tipo mišinys

100 - 120°C

(65)1      75 - 90°C